คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน API

การคลิปอัตโนมัติ

อัปโหลดภาพและรับผลลัพธ์ที่คลิปแล้วกลับคืน :

$ curl https://th.clippingmagic.com/api/v1/images \
 -u 123:[secret] \
 -F image=@example.jpeg \
 -F 'format=result' \
 -F 'test=true' -o clipped.png
// Requires: org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5-fluent

Request request = Request.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images")
  .addHeader("Authorization", "Basic MTIzOltzZWNyZXRd")
  .body(
   MultipartEntityBuilder.create()
     .addBinaryBody("image", new File("example.jpeg")) // TODO: Replace with your image
     .addTextBody("format", "result")
     .addTextBody("test", "true") // TODO: Remove for production
     // TODO: Add more upload parameters here
     .build()
   );
ClassicHttpResponse response = (ClassicHttpResponse) request.execute().returnResponse();

if (response.getCode() == 200) {
  // TODO: Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  String imageId = response.getHeader("x-amz-meta-id").getValue();
  String imageSecret = response.getHeader("x-amz-meta-secret").getValue();
  System.out.println("ImageId: " + imageId + ", imageSecret: " + imageSecret);

  // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
  try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("clipped.png")) {
   response.getEntity().writeTo(out);
  }
} else {
  System.out.println("Request Failed: Status: " + response.getCode() + ", Reason: " + response.getReasonPhrase());
}
using (var client = new HttpClient())
using (var form = new MultipartFormDataContent())
{
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", "MTIzOltzZWNyZXRd");
  form.Add(new ByteArrayContent(File.ReadAllBytes("example.jpeg")), "image", "example.jpeg"); // TODO: Replace with your image
  form.Add(new StringContent("result"), "format");
  form.Add(new StringContent("true"), "test"); // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload parameters here

  var response = client.PostAsync("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", form).Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
   // TODO: Store these if you want to be able to use the Smart Editor
   var imageId = response.Headers.GetValues("x-amz-meta-id").ToArray()[0];
   var imageSecret = response.Headers.GetValues("x-amz-meta-secret").ToArray()[0];
   Console.WriteLine("ImageId: " + imageId + ", imageSecret: " + imageSecret);

   // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
   FileStream outStream = new FileStream("clipped.png", FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);
   response.Content.CopyToAsync(outStream).ContinueWith((copyTask) => { outStream.Close(); });
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + response.StatusCode + ", Reason: " + response.ReasonPhrase);
  }
}
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  image: fs.createReadStream('example.jpeg'), // TODO: Replace with your image
  format: 'result',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
 followAllRedirects: true,
 encoding: null
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  // Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  let imageId = response.caseless.get('x-amz-meta-id');
  let imageSecret = response.caseless.get('x-amz-meta-secret');

  // Save result
  fs.writeFileSync("clipped.png", body);
 }
});
$ch = curl_init('https://th.clippingmagic.com/api/v1/images');

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
  array('Authorization: Basic MTIzOltzZWNyZXRd'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
  array(
   'image' => curl_file_create('example.jpeg'),
   'format' => 'result',
   'test' => 'true' // TODO: Remove for production
   // TODO: Add more upload options here
  ));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

// Parse the headers to get the image id & secret
$headers = [];
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADERFUNCTION,
 function($curl, $header) use (&$headers) {
  $len = strlen($header);
  $header = explode(':', $header, 2);
  if (count($header) < 2) // ignore invalid headers
   return $len;
  $headers[strtolower(trim($header[0]))][] = trim($header[1]);
  return $len;
 });

$data = curl_exec($ch);
if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) == 200) {
 // Store these if you want to be able to use the Smart Editor
 $imageId = $headers['x-amz-meta-id'][0];
 $imageSecret = $headers['x-amz-meta-secret'][0];

 // Save result
 file_put_contents("clipped.png", $data);
} else {
 echo "Error: " . $data;
}
curl_close($ch);
# Requires "requests" to be installed (see https://pypi.org/project/requests/)
import requests

response = requests.post(
  'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
  files={'image': open('example.jpeg', 'rb')},
  data={
    'format': 'result',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  auth=('123', '[secret]')
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  # Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  image_id = response.headers['x-amz-meta-id']
  image_secret = response.headers['x-amz-meta-secret']

  with open('clipped.png', 'wb') as out:
    out.write(response.content)
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
# Requires: gem install httpclient
require 'httpclient'

client = HTTPClient.new default_header: {
 "Authorization" => "Basic MTIzOltzZWNyZXRd"
}

response = client.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", {
 "image" => File.open("example.jpeg", "rb"), # TODO: Replace with your image
 "format" => "result",
 "test" => "true" # TODO: Remove for production
 # TODO: Add more upload parameters here
})

if response.status == 200 then
 # TODO: Store these if you want to be able to use the Smart Editor
 image_id = response.header["x-amz-meta-id"][0]
 image_secret = response.header["x-amz-meta-secret"][0]

 puts "Id: " + image_id.to_s
 puts "Secret: " + image_secret.to_s

 # Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
 File.open("clipped.png", 'w') { |file| file.write(response.body) }
else
 puts "Error: Code: " + response.status.to_s + ", Reason: " + response.reason
end
$ curl https://th.clippingmagic.com/api/v1/images \
 -u 123:[secret] \
 -F 'image.url=https://example.com/example.jpeg' \
 -F 'format=result' \
 -F 'test=true' -o clipped.png
// Requires: org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5-fluent

Request request = Request.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images")
  .addHeader("Authorization", "Basic MTIzOltzZWNyZXRd")
  .body(
   MultipartEntityBuilder.create()
     .addTextBody("image.url", "https://example.com/example.jpeg") // TODO: Replace with your image URL
     .addTextBody("format", "result")
     .addTextBody("test", "true") // TODO: Remove for production
     // TODO: Add more upload parameters here
     .build()
   );
ClassicHttpResponse response = (ClassicHttpResponse) request.execute().returnResponse();

if (response.getCode() == 200) {
  // TODO: Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  String imageId = response.getHeader("x-amz-meta-id").getValue();
  String imageSecret = response.getHeader("x-amz-meta-secret").getValue();
  System.out.println("ImageId: " + imageId + ", imageSecret: " + imageSecret);

  // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
  try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("clipped.png")) {
   response.getEntity().writeTo(out);
  }
} else {
  System.out.println("Request Failed: Status: " + response.getCode() + ", Reason: " + response.getReasonPhrase());
}
using (var client = new HttpClient())
using (var form = new MultipartFormDataContent())
{
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", "MTIzOltzZWNyZXRd");
  form.Add(new StringContent("https://example.com/example.jpeg"), "image.url"); // TODO: Replace with your image URL
  form.Add(new StringContent("result"), "format");
  form.Add(new StringContent("true"), "test"); // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload parameters here

  var response = client.PostAsync("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", form).Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
   // TODO: Store these if you want to be able to use the Smart Editor
   var imageId = response.Headers.GetValues("x-amz-meta-id").ToArray()[0];
   var imageSecret = response.Headers.GetValues("x-amz-meta-secret").ToArray()[0];
   Console.WriteLine("ImageId: " + imageId + ", imageSecret: " + imageSecret);

   // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
   FileStream outStream = new FileStream("clipped.png", FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);
   response.Content.CopyToAsync(outStream).ContinueWith((copyTask) => { outStream.Close(); });
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + response.StatusCode + ", Reason: " + response.ReasonPhrase);
  }
}
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  'image.url': 'https://example.com/example.jpeg', // TODO: Replace with your image
  format: 'result',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
 followAllRedirects: true,
 encoding: null
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  // Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  let imageId = response.caseless.get('x-amz-meta-id');
  let imageSecret = response.caseless.get('x-amz-meta-secret');

  // Save result
  fs.writeFileSync("clipped.png", body);
 }
});
$ch = curl_init('https://th.clippingmagic.com/api/v1/images');

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
  array('Authorization: Basic MTIzOltzZWNyZXRd'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
  array(
   'image.url' => 'https://example.com/example.jpeg',
   'format' => 'result',
   'test' => 'true' // TODO: Remove for production
   // TODO: Add more upload options here
  ));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

// Parse the headers to get the image id & secret
$headers = [];
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADERFUNCTION,
 function($curl, $header) use (&$headers) {
  $len = strlen($header);
  $header = explode(':', $header, 2);
  if (count($header) < 2) // ignore invalid headers
   return $len;
  $headers[strtolower(trim($header[0]))][] = trim($header[1]);
  return $len;
 });

$data = curl_exec($ch);
if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) == 200) {
 // Store these if you want to be able to use the Smart Editor
 $imageId = $headers['x-amz-meta-id'][0];
 $imageSecret = $headers['x-amz-meta-secret'][0];

 // Save result
 file_put_contents("clipped.png", $data);
} else {
 echo "Error: " . $data;
}
curl_close($ch);
# Requires "requests" to be installed (see https://pypi.org/project/requests/)
import requests

response = requests.post(
  'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
  data={
    'image.url': 'https://example.com/example.jpeg',
    'format': 'result',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  auth=('123', '[secret]')
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  # Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  image_id = response.headers['x-amz-meta-id']
  image_secret = response.headers['x-amz-meta-secret']

  with open('clipped.png', 'wb') as out:
    out.write(response.content)
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
# Requires: gem install httpclient
require 'httpclient'

client = HTTPClient.new default_header: {
 "Authorization" => "Basic MTIzOltzZWNyZXRd"
}

response = client.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", {
 "image.url" => "https://example.com/example.jpeg", # TODO: Replace with your image URL
 "format" => "result",
 "test" => "true" # TODO: Remove for production
 # TODO: Add more upload parameters here
})

if response.status == 200 then
 # TODO: Store these if you want to be able to use the Smart Editor
 image_id = response.header["x-amz-meta-id"][0]
 image_secret = response.header["x-amz-meta-secret"][0]

 puts "Id: " + image_id.to_s
 puts "Secret: " + image_secret.to_s

 # Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
 File.open("clipped.png", 'w') { |file| file.write(response.body) }
else
 puts "Error: Code: " + response.status.to_s + ", Reason: " + response.reason
end
Your Server Image Background Removed CM API

คุณจะพบ ตัวเลือกการกำหนดค่าอัปโหลดมากมาย เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการปรับแต่งภาพของคุณได้โดยสมบูรณ์

หากคุณเก็บ id และ secret ไว้ คุณจะยังคงสามารถใช้ตัวแก้ไข แบบมีโฮสต์ หรือ ไวท์เลเบล ได้หลังจากที่ตรวจสอบผลลัพธ์แล้ว


ตัวแก้ไขแบบอัจฉริยะที่มีโฮสต์

ทฤษฎีการปฏิบัติงาน

 1. อัปโหลดภาพและรับ id พร้อมด้วย secret ที่ระบุภาพ

 2. สร้างจุดหมาย URL ขากลับบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของคุณกลับไปเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว

 3. ใช้ id, secret และ URL การส่งคืน เพื่อสร้าง URL ตัวแก้ไขอัจฉริยะแบบมีโฮสต์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานของคุณทำการคลิปภาพ

 4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานของคุณจะไปยัง URL ตัวแก้ไขแบบอัจฉริยะที่มีโฮสต์ และคลิปภาพ

 5. เมื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบราว์เซอร์เหล่านั้นจะส่งคำสั่ง HTTP POST ไปยัง URL การส่งคืนของคุณ แยกวิเคราะห์พารามิเตอร์ clippingMagicJson และดาวน์โหลดผลลัพธ์ใหม่ที่เพิ่งมีให้ใช้ได้

ต้องการลบพื้นหลังปริมาณมากใช่หรือไม่ เพิ่มประสิทธิภาพกระแสงานของผู้ปฏิบัติงานของคุณโดยการมอบภาพเป็นชุด ภาพในแต่ละชุดงานจะเข้าคิวกันเพื่อคลิปแบบสุดด่วนโดยมีเวลารอระหว่างแต่ละภาพน้อยมากหรือแทบไม่ต้องรอเลย

อัปโหลดภาพและสร้าง URL ตัวแก้ไขแบบอัจฉริยะที่มีโฮสต์

// Requires: org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5-fluent
//   and: com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind

Request request = Request.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images")
  .addHeader("Authorization", "Basic MTIzOltzZWNyZXRd")
  .body(
   MultipartEntityBuilder.create()
     .addBinaryBody("image", new File("example.jpeg")) // TODO: Replace with your image
     .addTextBody("format", "json")
     .addTextBody("test", "true") // TODO: Remove for production
     // TODO: Add more upload parameters here
     .build()
   );
ClassicHttpResponse response = (ClassicHttpResponse) request.execute().returnResponse();

if (response.getCode() == 200) {
  // Parse body
  String body = "";
  try (BufferedReader buffer = new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity().getContent()))) {
   body = buffer.lines().collect(Collectors.joining("\n"));
  }
  System.out.println("Body: " + body);
  JsonNode image = new ObjectMapper().readTree(body).get("image");

  // TODO: Store these
  String imageId = image.get("id").asText();
  String imageSecret = image.get("secret").asText();
  System.out.println("Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);

  // Create Hosted Smart Editor URL
  String returnUrl = "https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample"; // TODO: Replace with your own
  String hostedEditorUrl = String.format("https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images=%s:%s&returnUrl=%s",
   imageId, imageSecret, URLEncoder.encode(returnUrl, StandardCharsets.UTF_8.name()));
  System.out.println("Hosted Smart Editor URL: " + hostedEditorUrl);
} else {
  System.out.println("Request Failed: Status: " + response.getCode() + ", Reason: " + response.getReasonPhrase());
}
using (var client = new HttpClient())
using (var form = new MultipartFormDataContent())
{
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", "MTIzOltzZWNyZXRd");
  form.Add(new ByteArrayContent(File.ReadAllBytes("example.jpeg")), "image", "example.jpeg"); // TODO: Replace with your image
  form.Add(new StringContent("json"), "format");
  form.Add(new StringContent("true"), "test"); // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload parameters here

  var response = client.PostAsync("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", form).Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
   // Parse body
   String body = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
   var root = (JsonElement) System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize<Object>(body);
   var image = root.GetProperty("image");

   // TODO: Store these
   var imageId = image.GetProperty("id").GetInt64();
   var imageSecret = image.GetProperty("secret").GetString();
   Console.WriteLine("Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);

   // Create Hosted Smart Editor URL
   String returnUrl = "https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample"; // TODO: Replace with your own
   String encodedReturnUrl = Uri.EscapeDataString(returnUrl);
   String hostedEditorUrl = $"https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images={imageId}:{imageSecret}&returnUrl={encodedReturnUrl}";
   Console.WriteLine("Hosted Smart Editor URL: " + hostedEditorUrl);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + response.StatusCode + ", Reason: " + response.ReasonPhrase);
  }
}
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  image: fs.createReadStream('example.jpeg'), // TODO: Replace with your image
  format: 'json',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  let r = JSON.parse(body);

  // TODO: Store these
  let imageId = r.image.id;
  let imageSecret = r.image.secret;
  console.log("Result", r, imageId, imageSecret);

  // Create Hosted Smart Editor URL
  let returnUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample'; // TODO: Replace with your own
  let hostedEditorUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' +
   '?images=' + imageId + ':' + imageSecret +
   '&returnUrl=' + encodeURIComponent(returnUrl);
  console.log("Hosted Smart Editor URL", hostedEditorUrl);

 }
});
$ch = curl_init('https://th.clippingmagic.com/api/v1/images');

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
  array('Authorization: Basic MTIzOltzZWNyZXRd'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
  array(
   'image' => curl_file_create('example.jpeg'),
   'format' => 'json',
   'test' => 'true' // TODO: Remove for production
   // TODO: Add more upload options here
  ));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$data = curl_exec($ch);
if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) == 200) {
 $r = json_decode($data, true);

 // TODO: Store these
 $imageId = $r['image']['id'];
 $imageSecret = $r['image']['secret'];

 print_r($r);
 echo "Id: " . $imageId . ", secret: " . $imageSecret;

 // Create Hosted Smart Editor URL
 $returnUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample'; // TODO: Replace with your own
 $hostedEditorUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' .
   '?images=' . $imageId . ':' . $imageSecret .
   '&returnUrl=' . urlencode($returnUrl);
 echo "Hosted Smart Editor URL: " . $hostedEditorUrl;
} else {
 echo "Error: " . $data;
}
curl_close($ch);
# Requires "requests" to be installed (see https://pypi.org/project/requests/)
import requests
import json
from urllib.parse import quote # Python 3, urllib.quote for Python 2

response = requests.post(
  'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
  files={'image': open('example.jpeg', 'rb')},
  data={
    'format': 'json',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  auth=('123', '[secret]')
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  r = json.loads(response.content)

  # TODO: Store these
  imageId = r["image"]["id"];
  imageSecret = r["image"]["secret"];
  print("Result", r, imageId, imageSecret);

  # Create Hosted Smart Editor URL
  returnUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample' # TODO: Replace with your own
  hostedEditorUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' + \
   '?images=' + str(imageId) + ':' + imageSecret + \
   '&returnUrl=' + quote(returnUrl)
  print("Hosted Smart Editor URL", hostedEditorUrl)

else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
# Requires: gem install httpclient
require 'httpclient'
require 'uri'
require 'json'

client = HTTPClient.new default_header: {
 "Authorization" => "Basic MTIzOltzZWNyZXRd"
}

response = client.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", {
 "image" => File.open("example.jpeg", "rb"), # TODO: Replace with your image
 "format" => "json",
 "test" => "true" # TODO: Remove for production
 # TODO: Add more upload parameters here
})

if response.status == 200 then
 # Parse body
 image = JSON.parse(response.body)["image"]

 # TODO: Store these
 image_id = image["id"]
 image_secret = image["secret"]
 puts "Id: " + image_id.to_s + ", Secret: " + image_secret.to_s

 # Create Hosted Smart Editor URL
 returnUrl = "https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample" # TODO: Replace with your own
 encodedReturnUrl = URI.encode_www_form_component(returnUrl)
 hostedEditorUrl = "https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images=#{image_id}:#{image_secret}&returnUrl=#{encodedReturnUrl}"
 puts "Hosted Smart Editor URL: " + hostedEditorUrl
else
 puts "Error: Code: " + response.status.to_s + ", Reason: " + response.reason
end
// Requires: org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5-fluent
//   and: com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind

Request request = Request.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images")
  .addHeader("Authorization", "Basic MTIzOltzZWNyZXRd")
  .body(
   MultipartEntityBuilder.create()
     .addTextBody("image.url", "https://example.com/example.jpeg") // TODO: Replace with your image URL
     .addTextBody("format", "json")
     .addTextBody("test", "true") // TODO: Remove for production
     // TODO: Add more upload parameters here
     .build()
   );
ClassicHttpResponse response = (ClassicHttpResponse) request.execute().returnResponse();

if (response.getCode() == 200) {
  // Parse body
  String body = "";
  try (BufferedReader buffer = new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity().getContent()))) {
   body = buffer.lines().collect(Collectors.joining("\n"));
  }
  System.out.println("Body: " + body);
  JsonNode image = new ObjectMapper().readTree(body).get("image");

  // TODO: Store these
  String imageId = image.get("id").asText();
  String imageSecret = image.get("secret").asText();
  System.out.println("Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);

  // Create Hosted Smart Editor URL
  String returnUrl = "https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample"; // TODO: Replace with your own
  String hostedEditorUrl = String.format("https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images=%s:%s&returnUrl=%s",
   imageId, imageSecret, URLEncoder.encode(returnUrl, StandardCharsets.UTF_8.name()));
  System.out.println("Hosted Smart Editor URL: " + hostedEditorUrl);
} else {
  System.out.println("Request Failed: Status: " + response.getCode() + ", Reason: " + response.getReasonPhrase());
}
using (var client = new HttpClient())
using (var form = new MultipartFormDataContent())
{
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", "MTIzOltzZWNyZXRd");
  form.Add(new StringContent("https://example.com/example.jpeg"), "image.url"); // TODO: Replace with your image URL
  form.Add(new StringContent("json"), "format");
  form.Add(new StringContent("true"), "test"); // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload parameters here

  var response = client.PostAsync("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", form).Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
   // Parse body
   String body = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
   var root = (JsonElement) System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize<Object>(body);
   var image = root.GetProperty("image");

   // TODO: Store these
   var imageId = image.GetProperty("id").GetInt64();
   var imageSecret = image.GetProperty("secret").GetString();
   Console.WriteLine("Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);

   // Create Hosted Smart Editor URL
   String returnUrl = "https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample"; // TODO: Replace with your own
   String encodedReturnUrl = Uri.EscapeDataString(returnUrl);
   String hostedEditorUrl = $"https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images={imageId}:{imageSecret}&returnUrl={encodedReturnUrl}";
   Console.WriteLine("Hosted Smart Editor URL: " + hostedEditorUrl);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + response.StatusCode + ", Reason: " + response.ReasonPhrase);
  }
}
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  'image.url': 'https://example.com/example.jpeg', // TODO: Replace with your image
  format: 'json',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  let r = JSON.parse(body);

  // TODO: Store these
  let imageId = r.image.id;
  let imageSecret = r.image.secret;
  console.log("Result", r, imageId, imageSecret);

  // Create Hosted Smart Editor URL
  let returnUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample'; // TODO: Replace with your own
  let hostedEditorUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' +
   '?images=' + imageId + ':' + imageSecret +
   '&returnUrl=' + encodeURIComponent(returnUrl);
  console.log("Hosted Smart Editor URL", hostedEditorUrl);

 }
});
$ch = curl_init('https://th.clippingmagic.com/api/v1/images');

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
  array('Authorization: Basic MTIzOltzZWNyZXRd'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
  array(
   'image.url' => 'https://example.com/example.jpeg',
   'format' => 'json',
   'test' => 'true' // TODO: Remove for production
   // TODO: Add more upload options here
  ));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$data = curl_exec($ch);
if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) == 200) {
 $r = json_decode($data, true);

 // TODO: Store these
 $imageId = $r['image']['id'];
 $imageSecret = $r['image']['secret'];

 print_r($r);
 echo "Id: " . $imageId . ", secret: " . $imageSecret;

 // Create Hosted Smart Editor URL
 $returnUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample'; // TODO: Replace with your own
 $hostedEditorUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' .
   '?images=' . $imageId . ':' . $imageSecret .
   '&returnUrl=' . urlencode($returnUrl);
 echo "Hosted Smart Editor URL: " . $hostedEditorUrl;
} else {
 echo "Error: " . $data;
}
curl_close($ch);
# Requires "requests" to be installed (see https://pypi.org/project/requests/)
import requests
import json
from urllib.parse import quote # Python 3, urllib.quote for Python 2

response = requests.post(
  'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
  data={
    'image.url': 'https://example.com/example.jpeg',
    'format': 'json',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  auth=('123', '[secret]')
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  r = json.loads(response.content)

  # TODO: Store these
  imageId = r["image"]["id"];
  imageSecret = r["image"]["secret"];
  print("Result", r, imageId, imageSecret);

  # Create Hosted Smart Editor URL
  returnUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample' # TODO: Replace with your own
  hostedEditorUrl = 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' + \
   '?images=' + str(imageId) + ':' + imageSecret + \
   '&returnUrl=' + quote(returnUrl)
  print("Hosted Smart Editor URL", hostedEditorUrl)

else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
# Requires: gem install httpclient
require 'httpclient'
require 'uri'
require 'json'

client = HTTPClient.new default_header: {
 "Authorization" => "Basic MTIzOltzZWNyZXRd"
}

response = client.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", {
 "image.url" => "https://example.com/example.jpeg", # TODO: Replace with your image URL
 "format" => "json",
 "test" => "true" # TODO: Remove for production
 # TODO: Add more upload parameters here
})

if response.status == 200 then
 # Parse body
 image = JSON.parse(response.body)["image"]

 # TODO: Store these
 image_id = image["id"]
 image_secret = image["secret"]
 puts "Id: " + image_id.to_s + ", Secret: " + image_secret.to_s

 # Create Hosted Smart Editor URL
 returnUrl = "https://th.clippingmagic.com/api/returnUrlExample" # TODO: Replace with your own
 encodedReturnUrl = URI.encode_www_form_component(returnUrl)
 hostedEditorUrl = "https://th.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images=#{image_id}:#{image_secret}&returnUrl=#{encodedReturnUrl}"
 puts "Hosted Smart Editor URL: " + hostedEditorUrl
else
 puts "Error: Code: " + response.status.to_s + ", Reason: " + response.reason
end
Your Server Image JSON id + secret CM API Clip Image POST Return URL Hosted Editor URL Fetch Image Background Removed Human Operator clippingmagic.com

คุณจะพบ ตัวเลือกการกำหนดค่าอัปโหลดมากมาย เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการปรับแต่งภาพของคุณได้โดยสมบูรณ์

สร้างตัวจัดการ URL การส่งคืน

เมื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบราว์เซอร์เหล่านั้นจะส่งคำสั่ง HTTP POST ไปยัง URL การส่งคืนของคุณ แยกวิเคราะห์พารามิเตอร์ clippingMagicJson และดาวน์โหลดผลลัพธ์ใหม่ที่เพิ่งมีให้ใช้ได้

// Requires: org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5-fluent
//   and: com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind

String json = ""; // TODO: in your web framework: assign this to the POST form field with key 'clippingMagicJson'

JsonNode root = new ObjectMapper().readTree(json);
String event = root.get("event").asText();
if (event.equals("editor-exit")) {
  JsonNode images = root.get("images"); // contains full list of all images (id & secret)
  JsonNode clipped = root.get("clipped"); // contains list of those images that were marked 'Done'
  JsonNode skipped = root.get("skipped"); // contains list of those images that were skipped
  for (int i = 0; i < clipped.size(); i++) {
   JsonNode image = clipped.get(i);
   String imageId = image.get("id").asText();
   String imageSecret = image.get("secret").asText();
   System.out.println("Clipped: Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);

   // Fetch the image itself from the server
   Request request = Request.get("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images/" + imageId)
     .addHeader("Authorization", "Basic MTIzOltzZWNyZXRd");
   ClassicHttpResponse response = (ClassicHttpResponse) request.execute().returnResponse();

   if (response.getCode() == 200) {
     // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
     try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("clipped-" + imageId + ".png")) {
       response.getEntity().writeTo(out);
     }
   } else {
     System.out.println("Request Failed: Status: " + response.getCode() + ", Reason: " + response.getReasonPhrase());
   }
  }
} else if (event.equals("error")) {
  JsonNode error = root.get("error");
  String status = error.get("status").asText();
  String code = error.get("code").asText();
  String message = error.get("message").asText();
  System.out.println("Request Failed: Status: " + status + ", Code: " + code + ", Message: " + message);
}
String json = ""; // TODO: in your web framework: assign this to the POST form field with key 'clippingMagicJson'
JsonElement root = (JsonElement) System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize<Object>(json);
String eventCode = root.GetProperty("event").GetString();
if (eventCode == "editor-exit")
{
  JsonElement images = root.GetProperty("images"); // contains full list of all images (id & secret)
  JsonElement clipped = root.GetProperty("clipped"); // contains list of those images that were marked 'Done'
  JsonElement skipped = root.GetProperty("skipped"); // contains list of those images that were skipped
  foreach (JsonElement image in clipped.EnumerateArray())
  {
   long imageId = image.GetProperty("id").GetInt64();
   String imageSecret = image.GetProperty("secret").GetString();
   Console.WriteLine("Clipped: Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);

   // Fetch the image itself from the server
   using (var client = new HttpClient())
   {
     client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", "MTIzOltzZWNyZXRd");
     var response = client.GetAsync("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images/" + imageId).Result;
     if (response.IsSuccessStatusCode)
     {
      // Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
      FileStream outStream = new FileStream("clipped-" + imageId + ".png", FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);
      response.Content.CopyToAsync(outStream).ContinueWith((copyTask) => { outStream.Close(); });
     }
     else
     {
      Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + response.StatusCode + ", Reason: " + response.ReasonPhrase);
     }
   }
  }
}
else if (eventCode == "error")
{
  JsonElement error = root.GetProperty("error");
  int status = error.GetProperty("status").GetInt32();
  int code = error.GetProperty("code").GetInt32();
  String message = error.GetProperty("message").GetString();
  Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + status + ", Code: " + code + ", Message: " + message);
}
// Using the ExpressJS framework:
var express = require('express');
var bodyParser = require('body-parser');
var request = require('request');
var fs = require('fs');
var app = express();
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
var port = process.env.PORT || 8080;

app.post('/cmReturnUrl', function(req, res) {
  let cm = JSON.parse(req.body.clippingMagicJson);
  switch (cm.event) {
   case "editor-exit":
    for (let im of cm.clipped) {
     request.get({
      url: 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images/' + im.id,
      auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
      encoding: null,
     }, function(error, response, body) {
      if (error) {
       console.error('Request failed:', error);
      } else if (!response || response.statusCode != 200) {
       console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
      } else {
       // Save result
       fs.writeFileSync("clipped-" + im.id + ".png", body);
      }
     });
    }
    // TODO: Handle cm.skipped images
    break;

   case "error":
    console.error("Error: ", cm.error.code, cm.error.message);
    break;
  }
  res.send(""); // Response is ignored
});

app.listen(port); // start the server
console.log('Server started! At http://localhost:' + port);
# Using Laravel, see laravel.com

use Illuminate\Http\Request;

Route::post('/cmReturnUrl', function (Request $request) {
 $cm = json_decode($request->clippingMagicJson, true);
 if ($cm["event"] == 'editor-exit') {
  $images = $cm["images"];
  $clipped = $cm["clipped"];
  $skipped = $cm["skipped"];
  echo "Image 0, id: " . $images[0]["id"] . ", secret" . $images[0]["secret"];
  // TODO: React to the images getting clipped
 } else if ($cm["event"] == 'error') {
  echo "Error: " . $cm["error"]["code"] . $cm["error"]["message"];
 }
 return "";
});
from flask import Flask, request
import requests
import json

app = Flask(__name__)

@app.route('/cmReturnUrl', methods=['POST'])
def cmReturnUrl():
  cm = json.loads(request.form['clippingMagicJson'])
  if cm["event"] == 'editor-exit':
    for im in cm["clipped"]:
      response = requests.get('https://th.clippingmagic.com/api/v1/images/' + str(im["id"]), headers={
        'Authorization': 'Basic MTIzOltzZWNyZXRd'})
      if response.status_code == requests.codes.ok:
        with open('clipped-' + str(im["id"]) + '.png', 'wb') as out:
          out.write(response.content)
      else:
        print("Error " + str(im["id"]) + ": ", response.status_code, response.text)
    # TODO: Handle cm["skipped"] images
  elif cm["event"] == 'error':
    print("Error: ", cm["error"]["code"], cm["error"]["message"])
  return ''
# Requires: gem install httpclient
require 'httpclient'
require 'json'

json = "" # TODO: in your web framework: assign this to the POST form field with key 'clippingMagicJson'

root = JSON.parse(json)
event = root["event"]
if event == "editor-exit" then
 images = root["images"] # contains full list of all images (id & secret)
 clipped = root["clipped"] # contains list of those images that were marked 'Done'
 skipped = root["skipped"] # contains list of those images that were skipped

 for image in clipped do
  image_id = image["id"]
  image_secret = image["secret"]
  url = "https://th.clippingmagic.com/api/v1/images/" + image_id.to_s
  puts url
  response = client.get(url)
  if response.status == 200 then
   # Write result to disk, TODO: or wherever you'd like
   File.open("output.png", 'w') { |file| file.write(response.body) }
  else
   puts "Error: Code: " + response.status.to_s + ", Reason: " + response.reason
  end
 end
elsif event == "error" then
 error = root["error"]
 status = error["status"]
 code = error["code"]
 message = error["message"]
 puts "Request Failed: Status: " + status.to_s + ", Code: " + code.to_s + ", Message: " + message
end

กรุณาอ่าน เอกสารฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ URL การส่งคืน

กรุณาอ่าน เอกสารฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ API ของเซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลด

ตัวอย่างผลสำเร็จ clippingMagicJson ถอดรหัสไปเป็น :
{
 "event" : "editor-exit",
 "images" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 } ],
 "clipped" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 } ],
 "skipped" : [ ]
}
ทดสอบ URL การส่งคืนของคุณ
ตัวอย่างข้อผิดพลาด clippingMagicJson ถอดรหัสไปเป็น :
{
 "event" : "error",
 "error" : {
  "status" : 400,
  "code" : 1234,
  "message" : "Example error"
 },
 "images" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 } ],
 "clipped" : [ ],
 "skipped" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 } ]
}
ทดสอบ URL การส่งคืนของคุณ

ตัวแก้ไขไวท์เลเบลแบบอัจฉริยะ

ทฤษฎีการปฏิบัติงาน

 1. อัปโหลดภาพและรับ id พร้อมด้วย secret ที่ระบุภาพ

 2. ฝังตัวแก้ไขไวท์เลเบลแบบอัจฉริยะไว้ในหน้าเว็บของคุณ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถคลิปภาพได้

 3. ใช้ callback เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการคลิป และดาวน์โหลดผลลัพธ์ใหม่

อัปโหลดภาพ

// Requires: org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5-fluent
//   and: com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind

Request request = Request.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images")
  .addHeader("Authorization", "Basic MTIzOltzZWNyZXRd")
  .body(
   MultipartEntityBuilder.create()
     .addBinaryBody("image", new File("example.jpeg")) // TODO: Replace with your image
     .addTextBody("format", "json")
     .addTextBody("test", "true") // TODO: Remove for production
     // TODO: Add more upload parameters here
     .build()
   );
ClassicHttpResponse response = (ClassicHttpResponse) request.execute().returnResponse();

if (response.getCode() == 200) {
  // Parse body
  String body = "";
  try (BufferedReader buffer = new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity().getContent()))) {
   body = buffer.lines().collect(Collectors.joining("\n"));
  }
  System.out.println("Body: " + body);
  JsonNode image = new ObjectMapper().readTree(body).get("image");

  // TODO: Store these
  String imageId = image.get("id").asText();
  String imageSecret = image.get("secret").asText();
  System.out.println("Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);
} else {
  System.out.println("Request Failed: Status: " + response.getCode() + ", Reason: " + response.getReasonPhrase());
}
using (var client = new HttpClient())
using (var form = new MultipartFormDataContent())
{
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", "MTIzOltzZWNyZXRd");
  form.Add(new ByteArrayContent(File.ReadAllBytes("example.jpeg")), "image", "example.jpeg"); // TODO: Replace with your image
  form.Add(new StringContent("json"), "format");
  form.Add(new StringContent("true"), "test"); // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload parameters here

  var response = client.PostAsync("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", form).Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
   // Parse body
   String body = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
   var root = (JsonElement) System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize<Object>(body);
   var image = root.GetProperty("image");

   // TODO: Store these
   var imageId = image.GetProperty("id").GetInt64();
   var imageSecret = image.GetProperty("secret").GetString();
   Console.WriteLine("Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + response.StatusCode + ", Reason: " + response.ReasonPhrase);
  }
}
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  image: fs.createReadStream('example.jpeg'), // TODO: Replace with your image
  format: 'json',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  let r = JSON.parse(body);

  // TODO: Store these
  let imageId = r.image.id;
  let imageSecret = r.image.secret;
  console.log("Result", r, imageId, imageSecret);
 }
});
$ch = curl_init('https://th.clippingmagic.com/api/v1/images');

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
  array('Authorization: Basic MTIzOltzZWNyZXRd'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
  array(
   'image' => curl_file_create('example.jpeg'),
   'format' => 'json',
   'test' => 'true' // TODO: Remove for production
   // TODO: Add more upload options here
  ));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$data = curl_exec($ch);
if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) == 200) {
 $r = json_decode($data, true);

 // TODO: Store these
 $imageId = $r['image']['id'];
 $imageSecret = $r['image']['secret'];

 print_r($r);
 echo "Id: " . $imageId . ", secret: " . $imageSecret;
} else {
 echo "Error: " . $data;
}
curl_close($ch);
# Requires "requests" to be installed (see https://pypi.org/project/requests/)
import requests
import json

response = requests.post(
  'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
  files={'image': open('example.jpeg', 'rb')},
  data={
    'format': 'json',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  auth=('123', '[secret]')
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  r = json.loads(response.content)

  # TODO: Store these
  imageId = r["image"]["id"];
  imageSecret = r["image"]["secret"];
  print("Result", r, imageId, imageSecret);
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
# Requires: gem install httpclient
require 'httpclient'
require 'uri'
require 'json'

client = HTTPClient.new default_header: {
 "Authorization" => "Basic MTIzOltzZWNyZXRd"
}

response = client.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", {
 "image" => File.open("example.jpeg", "rb"), # TODO: Replace with your image
 "format" => "json",
 "test" => "true" # TODO: Remove for production
 # TODO: Add more upload parameters here
})

if response.status == 200 then
 # Parse body
 image = JSON.parse(response.body)["image"]

 # TODO: Store these
 image_id = image["id"]
 image_secret = image["secret"]
 puts "Id: " + image_id.to_s + ", Secret: " + image_secret.to_s
else
 puts "Error: Code: " + response.status.to_s + ", Reason: " + response.reason
end
// Requires: org.apache.httpcomponents.client5:httpclient5-fluent
//   and: com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind

Request request = Request.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images")
  .addHeader("Authorization", "Basic MTIzOltzZWNyZXRd")
  .body(
   MultipartEntityBuilder.create()
     .addTextBody("image.url", "https://example.com/example.jpeg") // TODO: Replace with your image URL
     .addTextBody("format", "json")
     .addTextBody("test", "true") // TODO: Remove for production
     // TODO: Add more upload parameters here
     .build()
   );
ClassicHttpResponse response = (ClassicHttpResponse) request.execute().returnResponse();

if (response.getCode() == 200) {
  // Parse body
  String body = "";
  try (BufferedReader buffer = new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity().getContent()))) {
   body = buffer.lines().collect(Collectors.joining("\n"));
  }
  System.out.println("Body: " + body);
  JsonNode image = new ObjectMapper().readTree(body).get("image");

  // TODO: Store these
  String imageId = image.get("id").asText();
  String imageSecret = image.get("secret").asText();
  System.out.println("Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);
} else {
  System.out.println("Request Failed: Status: " + response.getCode() + ", Reason: " + response.getReasonPhrase());
}
using (var client = new HttpClient())
using (var form = new MultipartFormDataContent())
{
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", "MTIzOltzZWNyZXRd");
  form.Add(new StringContent("https://example.com/example.jpeg"), "image.url"); // TODO: Replace with your image URL
  form.Add(new StringContent("json"), "format");
  form.Add(new StringContent("true"), "test"); // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload parameters here

  var response = client.PostAsync("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", form).Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
   // Parse body
   String body = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
   var root = (JsonElement) System.Text.Json.JsonSerializer.Deserialize<Object>(body);
   var image = root.GetProperty("image");

   // TODO: Store these
   var imageId = image.GetProperty("id").GetInt64();
   var imageSecret = image.GetProperty("secret").GetString();
   Console.WriteLine("Id: " + imageId + ", Secret: " + imageSecret);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Request Failed: Status: " + response.StatusCode + ", Reason: " + response.ReasonPhrase);
  }
}
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  'image.url': 'https://example.com/example.jpeg', // TODO: Replace with your image
  format: 'json',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  let r = JSON.parse(body);

  // TODO: Store these
  let imageId = r.image.id;
  let imageSecret = r.image.secret;
  console.log("Result", r, imageId, imageSecret);
 }
});
$ch = curl_init('https://th.clippingmagic.com/api/v1/images');

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
  array('Authorization: Basic MTIzOltzZWNyZXRd'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
  array(
   'image.url' => 'https://example.com/example.jpeg',
   'format' => 'json',
   'test' => 'true' // TODO: Remove for production
   // TODO: Add more upload options here
  ));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$data = curl_exec($ch);
if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) == 200) {
 $r = json_decode($data, true);

 // TODO: Store these
 $imageId = $r['image']['id'];
 $imageSecret = $r['image']['secret'];

 print_r($r);
 echo "Id: " . $imageId . ", secret: " . $imageSecret;
} else {
 echo "Error: " . $data;
}
curl_close($ch);
# Requires "requests" to be installed (see https://pypi.org/project/requests/)
import requests
import json

response = requests.post(
  'https://th.clippingmagic.com/api/v1/images',
  data={
    'image.url': 'https://example.com/example.jpeg',
    'format': 'json',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  auth=('123', '[secret]')
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  r = json.loads(response.content)

  # TODO: Store these
  imageId = r["image"]["id"];
  imageSecret = r["image"]["secret"];
  print("Result", r, imageId, imageSecret);
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
# Requires: gem install httpclient
require 'httpclient'
require 'uri'
require 'json'

client = HTTPClient.new default_header: {
 "Authorization" => "Basic MTIzOltzZWNyZXRd"
}

response = client.post("https://th.clippingmagic.com/api/v1/images", {
 "image.url" => "https://example.com/example.jpeg", # TODO: Replace with your image URL
 "format" => "json",
 "test" => "true" # TODO: Remove for production
 # TODO: Add more upload parameters here
})

if response.status == 200 then
 # Parse body
 image = JSON.parse(response.body)["image"]

 # TODO: Store these
 image_id = image["id"]
 image_secret = image["secret"]
 puts "Id: " + image_id.to_s + ", Secret: " + image_secret.to_s
else
 puts "Error: Code: " + response.status.to_s + ", Reason: " + response.reason
end

คุณจะพบ ตัวเลือกการกำหนดค่าอัปโหลดมากมาย เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการปรับแต่งภาพของคุณได้โดยสมบูรณ์

ฝังตัวแก้ไขไวท์เลเบลแบบอัจฉริยะ

เรียกใช้ ClippingMagic.js ในหน้าเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งแทนที่ id ที่ได้ฮาร์ดโค้ดไว้ และ secret ด้วยค่าที่คุณได้รับจากการอัปโหลด :

<script src="https://clippingmagic.com/api/v1/ClippingMagic.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
 function myCallback(opts) {
  // TODO: Replace this with your own functionality
  switch (opts.event) {
   case "error":
     alert("An error occurred: " + opts.error.status + ", " + opts.error.code + ", " + opts.error.message);
     break;

   case "result-generated":
     alert("Generated a result for " + opts.image.id + ", " + opts.image.secret);
     break;

   case "editor-exit":
     alert("The editor dialog closed");
     break;
  }
 }
 var errorsArray = ClippingMagic.initialize({apiId: 123});
 if (errorsArray.length > 0) alert("Sorry, your browser is missing some required features: \n\n " + errorsArray.join("\n "));
 else ClippingMagic.edit({
  "image" : {
   "id" : 2346,
   "secret" : "image_secret1"
  },
  "useStickySettings" : true,
  "hideBottomToolbar" : false,
  "locale" : "th-TH"
 }, myCallback);
</script>

จากนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์ใหม่ที่เพิ่งมีให้ใช้ได้ โดยใช้ API ของเซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลด

กรุณาอ่าน เอกสารฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวแก้ไขไวท์เลเบลแบบอัจฉริยะ

App Image JSON id + secret Human Operator CM API Clip Image App Specific (up to integration) callback() ClippingMagic.js yoursite.com Background Removed Fetch Image